Kielenkäyttäjäprofiilit

Kielenkäyttäjäprofiilit ovat tyypiteltyjä kuvauksia siitä, millaisia kielenoppijoita ja kielenkäyttäjiä työyhteisöissä voi olla. Profiilien avulla voidaan tehdä näkyväksi usein arkaluonteisiakin kielten käyttöön ja kielenoppimiseen liittyviä toiveita, tarpeita ja haasteita. Profiilit auttavat myös suunnittelemaan työpaikan kielitukea ja vuorovaikutusta niin, että kaikki työyhteisön jäsenet voivat kokea tulevansa kuulluksi.

Profiileja on yhteensä kahdeksan: neljä profiileista kuvaa kansainvälisten työntekijöiden suhtautumista kielenoppimiseen ja neljä kuvaa suomenkielisten työntekijöiden suhtautumista monikielisyyteen työpaikalla. Profiileissa ei ole kyse vain henkilökohtaisista ominaisuuksista, vaan vuorovaikutuksesta yksilön ja työyhteisön välillä. Profiilit korostavatkin yhteisön roolia kielenoppimisprosessissa.

Kielenkäyttäjäprofiileista keskusteleminen voi parantaa työpaikan ilmapiiriä. Kun vaikeistakin asioista uskalletaan puhua avoimesti, voidaan helpommin luoda toimivia käyttäytymismalleja ja psykologista turvallisuutta, mikä on tärkeää uuden kielen oppimisessa. Toimintatapoihin liittyvää yhteistä keskustelua tarvitaan usein tilanteessa, jossa työyhteisön kielitilanne muuttuu. Tämä voi laukaista työyhteisössä erilaisia tunteita: epävarmuutta tai tyytymättömyyttä mutta myös uteliaisuutta ja innostusta. Profiilien avulla työyhteisöissä voidaan tuoda esiin toimintaa ohjaavia pelkoja ja toisaalta myös nostaa esiin niitä asioita, jotka motivoivat oppimaan kieltä tai tukemaan kielenoppimista.

Kielenkäyttäjäprofiileista ja muista monikielisen työyhteisön työkaluista kerrotaan enemmän syksyllä 2023 julkaistavassa Monikielisen työyhteisön oppaassa. Oppaasta löytyy mm. konkreettinen ohjeistus siitä, miten kieliprofiilityökalua voi hyödyntää työpaikan kielikeskusteluissa ja kielellisten toimintatapojen kehittämisessä.
 

Kansainvälisten työntekijöiden kielenkäyttäjäprofiilit

Kuva kansainvälisten työntekijöiden kielenkäyttöprofiileista
Kuva: Jenni Lintumäki

Kansainvälisillä työntekijöillä on erilaisia kielitaitoon liittyviä tavoitteita. Lisäksi heillä on erilaisia kielitaitotaustoja, ominaisuuksia ja tarpeita, jotka kaikki vaikuttavat siihen, miten motivoituneita he ovat oppimaan uutta kieltä. Lisäksi kansainväliset osaajat työskentelevät ja elävät erilaisissa kielellisissä ympäristöissä, mikä vaikuttaa siihen, miten kielenoppiminen työelämässä onnistuu. 

Kielenkäyttäjäprofiilit ovat yksi tapa havainnollistaa tätä moninaisuutta. Profiilit asettuvat nelikenttään, joka tuo esiin sen, miten kielitaidon kehittymisessä ei ole kyse vain oppijan halusta ja uskalluksesta ottaa kieli käyttöön, vaan kielitaitoon vaikuttaa myös se, millaisia mahdollisuuksia ja millaista tukea ympäristö tarjoaa kielenoppijalle. 

Nelikenttä jakaa kakkoskieliset työntekijät neljään eri profiiliin kahden eri ulottuvuuden mukaan. Ensinnäkin keskeisiä ovat oppijan omat ominaisuudet eli halu ja uskallus käyttää uutta kieltä. Tätä ulottuvuutta kuvaa kuvion vaaka-akseli. Toiseksi ratkaisevaa on se, minkä verran työyhteisö tarjoaa tukea ja mahdollisuuksia kielenoppimiselle. Tätä ulottuvuutta kuvataan pystyakselilla. 

Profiilit eivät kuvaa yksilöitä, eikä yksilö välttämättä edusta kaikissa tilanteissa vain yhtä profiilia. Profiilien voi ylipäänsä katsoa olevan joustavia: sama henkilö voi esimerkiksi liikkua profiilien välillä eri tilanteissa ja edustaa eri profiileja eri kielissä. Yksilöiden luokittelua keskeisempää onkin tunnistaa erilaisia tyyppejä, joiden pohjalta kieliasioista voidaan puhua ja niitä voidaan kehittää.  

Suomenkielisten työntekijöiden kielenkäyttäjäprofiilit

Suomenkielisten työntekijöiden kielenkäyttäjäprofiilit
Kuva: Jenni Lintumäki

Myös suomenkielisillä työntekijöillä on erilaisia toiveita ja mahdollisuuksia käyttää kieltä. Suomenkielisten työntekijöiden kielenkäyttäjäprofiilit esitetään nelikentässä, jonka vaaka-akseli kuvaa työntekijän asennoitumista kieliasioihin ja pystyakseli viittaa työntekijän näkemykseen siitä, millainen on hänen vastuunsa ja roolinsa työtoverin kielenoppimisen tukijana.


Suomenkielisten työntekijöiden profiileihin tutustumisesta on hyötyä, kun työpaikalla aletaan kehittää monikielisiä vuorovaikutuskäytänteitä ja kielenoppimista tukevia rakenteita, joihin koko yhteisö voi sitoutua. Profiilit antavat vinkkejä siihen, miten suomenkieliset voisivat paremmin tukea kollegoidensa kielenoppimista työpaikalla ja käsitellä eri kielten käyttöön mahdollisesti liittyviä kielteisiä tunteita.  
 

Video kielenkäyttäjäprofiileista

Eveliina Korpela kertoo Kielibuustin ja Suomen Yrittäjien 1.3.2023 järjestämässä webinaarissa kielenkäyttäjäprofiileista ja siitä, miten niitä voidaan hyödyntää monikielisessä työyhteisössä.

©2023 Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila ja Inkeri Lehtimaja.

Kielenkäyttäjäprofiilit, marraskuu 2023, jonka tekijät ovat Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila ja Inkeri Lehtimaja, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!