Språkprofiler

Språkprofilerna är typiserade beskrivningar av hurdana attityder till språk och språkinlärning det kan finnas på arbetsplatsen. Med hjälp av profilerna kan ni synliggöra även känsliga önskemål, behov och utmaningar gällande språk och språkinlärning. Profilerna hjälper även med att planera språkstöd för arbetsplatsen samt utveckla kommunikationskulturen så att alla på arbetsplatsen kan känna sig hörda.

Detta är en översättning av den finskspråkiga texten Kielenkäyttäjäprofiilit. Språkprofilerna baserar sig på intervjuer på arbetsplatser där arbetsspråket är finska och/eller engelska, på huvudsakligen finskspråkiga orter. På grund av detta har vi inte haft möjlighet att bearbeta översättningen så att den kunde ta i beaktande i eventuella särdrag som kan finnas på svenskspråkiga arbetsplatser i Svenskfinland (på svenskspråkiga orter i Finland). Trots detta har vi velat göra materialet tillgängligt även för svenskspråkiga arbetsplatser. 

Det finns sammanlagt åtta profiler: fyra beskriver internationella anställdas inställning till språkinlärning och fyra finskspråkiga (eller svenskspråkiga) anställdas inställning till flerspråkighet på arbetsplatsen. Profilerna handlar inte om personliga egenskaper, utan om växelverkan mellan individen och kollegorna. Profilerna understryker arbetsgemenskapens roll i språkinlärningsprocessen. 

Att diskutera språkprofilerna kan förbättra stämningen på arbetsplatsen. Då anställda vågar prata öppet om till och med svåra saker blir det lättare att skapa fungerande beteendemodeller samt psykologisk trygghet, som är viktigt för inlärning av ett nytt språk. Diskussion om praxis behövs ofta i situationer där arbetsplatsens språksituation förändras. Förändringar kan väcka olika känslor på arbetsplatsen: osäkerhet eller missnöje, men även nyfikenhet och iver. Med hjälp av profilerna kan ni lyfta fram rädslor som styr beteende men samtidigt även lyfta fram aspekter som ökar motivationen att lära sig språk eller att stödja språkinlärning. 

Du kan läsa mera om språkprofiler och andra verktyg för en flerspråkig arbetsplats i den finskspråkiga boken Monikielisen työyhteisön opas som publicerades hösten 2023. I verket finns bland annat konkreta instruktioner för hur ni kan utnyttja språkprofilerna i språkdiskussioner på arbetsplatsen och när ni utvecklar språkrelaterad praxis.  

Du kan läsa mera om språkombud och andra beprövade verktyg för en flerspråkig arbetsplats på den svenska sidan spraketpajobbet.se

Internationella anställdas språkprofiler

Fyrfältsmatris med de internationella anställdas språkprofiler.
Bild: Jenni Lintumäki

Internationella anställda har olika målsättningar för sina språkkunskaper. Utöver det har de olika språk och nivåer i bakgrunden, egenskaper samt behov som alla påverkar motivationen att lära sig ett nytt språk. Dessutom arbetar och lever internationella experter i olika sorters språkliga miljöer, vilket påverkar hur språkinlärning i arbetet lyckas i praktiken. 

Språkprofilerna är ett sätt att åskådliggöra denna mångfald. Profilerna ställs upp i en fyrfältsmatris som åskådliggör hur utveckling av språkkunskaper inte bara handlar om vilja och mod att använda ett främmande språk, utan att språkkunskaper också påverkas av hurdana möjligheter och stöd omgivningen erbjuder. 

Fyrfältsmatrisen delar in andraspråkstalarna, det vill säga dem med finska (eller svenska i Svenskfinland) som främmande språk, i fyra olika profiler i två dimensioner. Den centralaste faktorn är de internationella anställdas egna egenskaper, i detta fall vilja och mod att använda ett nytt språk. Den horisontella axeln beskriver detta. Den andra avgörande faktorn är i vilken mån arbetsplatsen, det vill säga cheferna och kollegorna, erbjuder stöd och möjlighet att lära sig ett nytt språk. Den vertikala axeln beskriver denna dimension. 

Profilerna beskriver inte individer och en individ representerar inte nödvändigtvis samma profil i alla situationer. Profilerna kan över lag betraktas som dynamiska: samma person kan till exempel uttrycka olika profilers beteende i olika situationer och representera olika profiler i olika språk. Det är alltså viktigare att känna igen olika typer av beteende framom att kategorisera varandra. Tanken är att profilerna fungerar som hjälp i att diskutera språk och utveckla arbetsplatsens språkpraxis. 

Finskspråkiga (och svenskspråkiga) anställdas språkprofiler

Fyrfältsmatris med de finskspråkiga (och svenskspråkiga) anställdas språkprofiler.
Bild: Jenni Lintumäki

Även finskspråkiga (och svenskspråkiga) anställda har olika önskemål och möjligheter när det kommer till språk. Deras språkprofiler presenteras i en fyrfältsmatris där den horisontella axeln beskriver inställningen till språkfrågor och den vertikala axeln uppfattningar om ens roll och ansvar i att stödja kollegors språkinlärning. 

Det är nyttigt att bekanta sig med dessa profiler när man börjar utveckla praxis för flerspråkig kommunikation och strukturer som stödjer språkinlärning på arbetsplatsen som hela arbetsgemenskapen kan förbinda sig till. Profilerna ger tips på hur finskspråkiga (och svenskspråkiga) anställda kunde stödja sina kollegors språkinlärning bättre på arbetsplatsen samt på hur man kan hantera eventuella negativa känslor som förknippas med att använda olika språk. 

Video om språkprofilerna

Eveliina Korpela berättar på Språkboosts och Företagarna i Finlands webbinarium 1.3.2023 om språkprofilerna och hur de kan utnyttjas på en flerspråkig arbetsplats. Videon är på finska. 

©2023 Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila och Inkeri Lehtimaja.

Språkprofiler, november 2023, av Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila och Inkeri Lehtimaja, licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens. Materialet finns på kielibuusti.fi. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!