Steg för en språkmedveten arbetsplats

Språkinlärning är en sak för arbetsplatsen och inte endast för individen. Hur kan arbetsplatsen alltså stöda någon som vill lära sig svenska i arbetet?
Trappor med namnet av stegen
Illustration: Jenni Lintumäki.

Steg för en språkmedveten arbetsplats erbjuder redskap för flerspråkiga arbetsplatser för att lösa språkfrågor. De hjälper med att gestalta olika skeden i språkmedveten arbetskultur, nivån av språkmedvetenhet samt de tidsmässiga och ekonomiska resurser som behövs för en språkmedveten arbetskultur. 


Stegen stöder också diskussion på arbetsplatsen: Var är vi i nuläget med tanke på språkmedvetenhet och hurdan arbetsplats vill vi vara?


Det är viktigt att identifiera och vara medveten om flerspråkighet på arbetsplatsen, eftersom beaktandet av den förbättrar välbefinnandet på arbetsplatsen. En språkmedveten arbetsplats tar medvetna och gemensamt överenskomna steg mot en fungerande flerspråkig arbetskultur och en språkpolitik som lämpar sig för organisationen. Avancera i lugn och ro och fundera på vilken typ av språkmedveten verksamhet som är ändamålsenlig.


Arbetsplatsen kan också vara engelskspråkig, men en språkmedveten arbetsplats ger anställda möjligheten att lära sig och öva svenska som en del av arbetet. Detta stärker arbetstagarnas möjligheter att integreras i det finländska samhället och uppleva delaktighet även på annat sätt än genom arbetsrollen.
 

Den första steg

1. Det tankeväckande steget 

Det första steget handlar om att väcka tankar. Arbetsplatser som befinner sig här är i en situation som kan typiskt beskrivas med en eller flera av följande scenarion: 
 

 • Arbetsplatsen har tidigare varit svenskspråkig och nu har man rekryterat eller ska rekrytera internationella experter för första gången.
 • På arbetsplatsen finns anställda med olika språkbakgrunder, men det har inte förts någon medveten diskussion om språk.
 • Språkfrågor på den flerspråkiga arbetsplatsen har gett upphov till spänningar eller oklarheter, vilket har väckt viljan att föra dem på tal.
 • Det har gjorts ett beslut att endast använda engelska på arbetsplatsen.
 • Arbetsplatsen stöder inte inlärning av inhemska språk, utan det anses ske på fritiden eller på språkkurser.


I det tankeväckande steget börjar man gestalta arbetsplatsens språkrelaterade utmaningar och önskemål. En bra introduktion i språkmedvetenhet för arbetsplatsen kan till exempel vara att bjuda in en expert att berätta vad språkmedvetenhet är och hur den stöder välbefinnande i arbetet.

Den andra steg

2. De gemensamma överenskommelsernas steg 

Det centrala i de gemensamma överenskommelsernas steg är att diskutera arbetsplatsens språk samt hurdana språkrelaterade utmaningar och önskemål det finns. Språk har kanske redan diskuterats i det tankeväckande steget, men det förblev slumpmässigt. I de gemensamma överenskommelsernas steg är språkdiskussionen mer medveten.

I de gemensamma överenskommelsernas steg kunde konkreta handlingar vara till exempel följande: 

 • För språken på tal: Vilka situationer är språkligt belastande för var och en och varför? Hur kan ni minska belastningen?  
 • Kartlägg hurdana önskemål det finns på arbetsplatsen. Vem skulle vilja använda mer svenska i arbetet och på så sätt öka sina kunskaper och vem skulle i sin tur vilja förbättra sina yrkesmässiga kunskaper i engelska för att inte vara nervös för att delta i engelskspråkiga situationer?
 • Diskutera flerspråkighet och ifall ni vid behov i vissa situationer kan använda olika språk parallellt. 
 • Kom överens om att ni reserverar stunder för språkövning i vardagen: Till exempel en gång i veckan under lunchen eller att ni endast pratar svenska under kaffepausen.
 • Ingå frivilliga språkavtal som underlättar vardagen.
Den tredje steg

3. De små gärningarnas steg 

I de små gärningarnas steg är arbetsplatsen medveten om flerspråkighet och framhåller det genom överenskommen praxis. Praxisen är gemensam för arbetsplatsen.

Praxis kunde till exempel vara följande:

 • Kom överens om och anteckna vilket språk som används i vilka situationer.
 • Kom överens i början av mötet om när olika språk ska användas.
 • Hälsa och samtala på finska/svenska före arbetet på engelska börjar.
 • Kom överens om att vissa kaffepauser eller luncher hålls på finska/svenska.
 • Gör det svenska språket synligt på arbetsplatsen, till exempel genom att namnge centrala platser och föremål med lappar (t.ex. mötesrum, B-flygel, laddare, fjärrkontroll). 
 • Reservera en anslagstavla för språkfrågor – vem som helst kan ställa en fråga och den som hinner, besvarar dem.  

Att konkret synliggöra studier i svenska på arbetsplatsen gör det till en naturlig del av arbetsplatsens vardag.  

Med tanke på resurserna är dessa små gärningar förmånliga. De är värdefulla sätt att ta i beaktande medvetenhet och språkkunskaper. Genom dem kan även små kunskaper i svenska tas i bruk i arbetsplatsens vardag och dörren till det svenska språket hålls öppen.  

Den fjärde steg

4. Det strukturella steget 

En arbetsplats som befinner sig i det strukturella steget stöder systematiskt och långsiktigt de anställdas studier i svenska. Det används resurser på den individuella språkinlärningen och anställda har möjlighet att studera svenska på arbetstid.

Exempel på åtgärder som lämpar sig som strukturellt stöd: 

 • Anta inte att språkinlärningen sker endast på kurser utanför arbetet, utan stöd språkinlärningen också på arbetsplatsen. 
 • Utbilda svenskspråkiga arbetstagare i att fungera som språkstöd. 
 • Utse en språkmentor åt en språkstuderande. 
 • Diskutera regelbundet de anställdas målsättning i språkinlärningen under utvecklingssamtalen. 
 • Följ upp målsättningen: hur framskrider språkinlärningen? 
 • Erbjud skräddarsydd språkutbildning. 
 • Sträva efter att hålla arbetsplatsens muntliga och skriftliga kommunikation tydlig och begriplig, använd vid behov t.ex. lättläst språk. 
 • Kartlägg arbetsuppgifternas faktiska språkkrav och beakta detta vid rekryteringen och fördelningen av arbetsuppgifterna. 
 • Anställda delar med sig av praxis som stöder språkinlärningen.
   
Den femte steg

5. Det omfattande steget 

En arbetsplats som befinner sig i det omfattande steget följer gemensamt överenskommen praxis för språkbruk. Praxisen har dokumenterats så att den är tillgänglig för alla. De som lär sig svenska är tillsammans med hela arbetsplatsen målorienterad i språkfrågor. Det finns en språkstrategi som gjorts på basis av gemensamma diskussioner och den finns fritt tillgänglig på webbsidorna.

I det omfattande steget är det viktigt att arbetstagarnas alla språkkunskaper identifieras och utnyttjas. Man kan också belöna språkkunskaper med till exempel språktillägg. Språkens betydelse för välbefinnande i arbetet beaktas och erkänns. Arbetsplatsen stöder starkt också utvecklingen av kunskaperna i svenska bland internationell personal.

Arbetsplatser i detta steg har förstått att det krävs ekonomiska och tidsmässiga resurser för att uppnå en språkmedveten verksamhetskultur. Med ledningens stöd håller man fast vid god praxis och garanterar nödvändiga resurser.  

Video kielitietoisen työyhteisön portaista

Videolla Johanna Komppa kertoo, kuinka työpaikkojen kielitietoisuutta voidaan kuvata ja kehittää porrasmallin avulla. Video on tallenne Näin johdat monikielistä työyhteisöäsi -webinaarista (1.3.2023). Webinaari oli Suomen Yrittäjien ja Kielibuustin yhteistyötä.

©2023 Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila och Inkeri Lehtimaja.

Steg för en språkmedveten arbetsplats, januari 2023, av Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila och Inkeri Lehtimaja, licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens. Materialet finns på kielibuusti.fi. Fotografier: Alla rättigheter förbehålls. 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
Dela
URL copied!