Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyötä ohjaavat perusajatukset

Hankkeessa kehitetään tutkimukseen perustuvia ratkaisuja kotimaisten kielten oppimiseen ja opettamiseen.

Hankekokonaisuutta ohjaa kolme ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjaavaa perusajatusta:

 • jatkuva oppiminen ja sen tukeminen kestävän arvioinnin avulla
 • kielenoppiminen osana ihmisen sosiaalista toimintaa,
 • opettajasta oppimisen tukijaksi, oppijasta toimijaksi.


Keskeisenä lähtökohtana on toisin sanoen se, että kieltä ei opita vain kielikursseilla ja yksilön ponnistusten seurauksena, vaan kaikkialla elinympäristössämme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Kielen oppimisen pääasiallinen paikka ei ole kielikurssi vaan ne arkiset ja institutionaaliset tilanteet, joihin ihmiset osallistuvat. Kielenopetuksen tärkeä tehtävä on ohjata ihmisiä havainnoimaan aktiivisesti kielellistä ympäristöään, rohkaista heitä toimimaan suomen tai ruotsin kielellä ja antaa heille välineitä toimivaan itse- ja vertaisarviointiin, jotta he pystyvät paremmin kehittämään taitojaan myös itsenäisesti.  

Käytännössä hanke sekä etsii tapoja tukea oppijoita ja heidän lähiyhteisöjään kielenoppimisen tehostamisessa että tuottaa löydettyihin tapoihin nojautuvia oppimispolkuja, pedagogisia malleja, digitaalisia ratkaisuja ja tukimateriaaleja. 

Hankkeen tuotokset auttavat  

 • oppijoita vahvistamaan omaa toimijuuttaan ja ottamaan vastuuta oppimisestaan,
 • opettajia toimimaan ohjaajan ja tukijan roolissa,
 • oppijan lähiyhteisöjen jäseniä tukemaan oppijaa kielitaidon kehittämisessä.
   

Kehittämistyön tuloksena syntyy valtakunnalliseen käyttöön 

 • yhteinen toiminta-alusta, jolla esitellään mm. opintotarjontaa ja oppimisen erilaisia välineitä ja joka helpottaa yksilöllisen opintopolun suunnittelua,
 • digitaalisia oppimisen ja opettamisen välineitä,
 • kielenoppimispolkuja ja -malleja,
 • pedagogisia malleja opetuksen ja ohjaamisen tueksi,
 • pohja yhteistyöverkostolle. 
   

Toteutuksessa panostetaan kielenoppimisen ja -opetuksen digitaalisten mahdollisuuksien kehittämiseen tutkimusperustaisesti.  

 • Julkaistu
 • Päivitetty:
Jaa
URL copied!