Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet

Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet.

Projektet styrs av tre grundidéer som baserar sig på aktuell forskning:

 • kontinuerligt lärande som stöds av hållbar utvärdering,
 • språkinlärning som en del av människans sociala aktiviteter,
 • från lärare till stödjare av inlärning, från inlärare till aktör.

En central utgångspunkt är med andra ord att man inte lär sig språk endast på språkkurser och genom individuell ansträngning, utan överallt i vår levnadsmiljö i växelverkan med andra människor. Den huvudsakliga miljön för språkinlärning är inte en språkkurs, utan vardagliga och institutionella situationer som människor deltar i. En viktig uppgift i språkundervisningen är att handleda människor att aktivt iaktta sin språkliga miljö, att uppmuntra dem att agera på finska eller svenska och ge dem verktyg för fungerande självbedömning och kamratrespons, så att de även självständigt bättre kan utveckla sina kunskaper.

I praktiken söker projektet sätt att stödja inlärare och deras nära gemenskaper att effektivisera språkinlärningen. Utöver det har projektet som mål att skapa fungerande studiestigar, pedagogiska modeller, digitala lösningar och stödmaterial. Det material som tas fram i projektet hjälper:

 • inlärare att stärka sig själva som språkliga aktörer, och att ta ansvar för sin egen inlärning,
 • lärare att fungera i rollen som handledare och stödjare,
 • personer i inlärarens närmiljöer att stödja inläraren i att utveckla sina språkkunskaper.

Som resultat av utvecklingsarbetet skapas för nationell användning

 • en gemensam plattform, där det bland annat kommer att finnas information om utbildningsutbud samt olika verktyg som underlättar planeringen av individuella inlärningsstigar,
 • verktyg för digital inlärning och undervisning,
 • stigar och modeller för språkinlärning,
 • pedagogiska modeller som stöd för undervisning och handledning,
 • ett underlag för samarbete och nätverkande.

Projektet satsar på att utveckla forskningsbaserade digitala möjligheter för språkinlärning och språkundervisning.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
Dela
URL copied!