Kielibuustin verkkosivusto vastaa kv-osaajien suomen ja ruotsin kielen oppimisen ja sen tukemisen tarpeisiin

Kielibuustin upouusi verkkosivusto on nyt julkaistu, ja sen ensimmäinen versio on kaikkien hyödynnettävänä. Sivusto täydentyy kaiken aikaa, mutta tässä kohtaa voidaan kuitenkin kurkistaa jo siihen, miten tällaiseen sivustoon jaotteluineen ja sisältöineen oikein on päädytty.
.
Kuva: Jenni Lintumäki. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kun Kielibuusti keväällä 2021 käynnistyi, oli hankkeeseen mukana lähteneillä jo paljon ajatuksia siitä, millaisia tarpeita kotimaisten kielten oppimisen ja sen tukemisen kehittämisessä on. Alusta asti oli ajatuksena, että kohderyhminä ovat ainakin suomen tai ruotsin oppijat ja opettajat, mutta toisaalta myös kaikki ne tahot, jotka ovat jollain tavoin tekemisissä korkeakoulutettujen kv-osaajien kanssa, mutta jotka eivät itse ole kielten ammattilaisia. Tällaisina nähtiin erityisesti työnantajat ja työyhteisöt sekä opinto- ja uraohjaajat.

Hankkeen toimijoiden kokemus käyttöön

Hankkeen edetessä siinä mukana olleet toimijat ovat tuoneet hankkeeseen mukanaan valtavan määrän erilaista tietoa siitä, millaisia haasteita kotimaisten kielten oppimisessa ja oppimisen tukemisessa on koettu olevan. Suurin osa Kielibuustissa työskennelleistä on korkeakoulujen suomen tai ruotsin kielen opettajia, joten heille tutuinta on se, millaisten asioiden kanssa opettajat ja oppijat painivat. Työelämän tarpeista hanke on saanut arvokasta tutkimusperustaista tietoa muun muassa Monikielistyvä työelämä -tutkimushankkeesta, ja Kielibuustissa mukana olevat ammattikorkeakoulut taas ovat tuoneet hankkeeseen esimerkiksi kokemuksensa siitä, miten kielenoppijaa voidaan tukea työharjoittelussa myös kielellisesti.

Käyttäjäryhmäkysely suunnan näyttäjänä

Jotta hankkeen tuotokset kokoava verkkosivusto vastaisi aidosti käyttäjiensä tarpeisiin, kaikkia kohderyhmiä palvelevan sivuston rakentamiseksi ja sisällöntuotantoa ohjaavaksi taustaksi tehtiin syksyllä 2022 kysely tulevan sivuston eri käyttäjäryhmille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan hieman yli 750 henkilöä. Valtaosa vastaajista oli oppijoita (470) ja opettajia (98). Suurin osa vastauksista liittyi suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen, mikä on ymmärrettävää, koska ruotsiksi kotoutuvien osuus on pieni. Kyselyn lisäksi haastateltiin eri kohderyhmien edustajia. Esittelen seuraavaksi joitakin huomioita eri kohderyhmien nimeämistä tavoitteista ja haasteista sekä verkkosivuston sisältöihin ja toiminnallisuuksiin liittyvistä toiveista. Kuvaan myös lyhyesti, miten Kielibuusti.fi näihin tarpeisiin jo vastaa ja mitä ollaan vielä kehittelemässä.

Monenlaista apua oppijoille

Kyselyyn vastanneet oppijat pitivät tärkeimpinä tavoitteinaan suomen kielen aktiivista käyttöä arjessa, yhteiskuntaan integroitumista, suomen käyttämistä opiskelu- tai työkielenä sekä uralla etenemistä. 

Kielen opiskelun ja oppimisen suurimpina haasteina oppijat pitivät suomen kielen vaikeutta, kielenkäyttömahdollisuuksien niukkuutta luokkahuoneen ulkopuolella, sopivien kurssien tai opiskelumateriaalin löytämistä sekä vaikeutta ajan löytämistä kielenoppimiseen. 

Kielibuusti-verkkosivustoon toivottiin monipuolisia itseopiskelumateriaaleja, vinkkejä oppimiseen ja vinkkilistoja kielen käyttöön arjessa. Avuksi toivottiin myös erilaisia kielenoppimissovelluksia ja työelämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä sanastoja. Itseopiskelua helpottavien materiaalien ja sovellusten lisäksi oppijat kaipasivat esimerkiksi myös mahdollisuutta etsiä itselleen sopivia kursseja ja työkalua oman oppimisensa suunnitteluun.

Oppijoiden toiveita pyritään sivustossa täyttämään esimerkiksi ajallisesti joustavan opiskelun mahdollistavalla selkeällä ja helppokäyttöisellä kurssihaulla sekä laajalla itseopiskelumateriaalilla, josta oppija voi valita pieniäkin palasia käytössään olevan ajan mukaan. Myös toiveisiin erilaisista sovelluksista on vastattu. Koekäytössä on muun muassa äppi ääntämisen harjoitteluun, ja suunnitteilla on myös vinkkiäppi kielenkäyttötilanteiden lisäämiseen arjessa. sivustollS listataan vinkkejä pienistäkin kielenoppimisteoista, ja tavoitteena on innostaa oppijaa huomaamaan, että oppimista voi tapahtua kaikkialla.

Tukea ja konkretiaa opettajille

Kyselyyn vastanneet opettajat näkivät isona ongelmana sen, että oppijat eivät saa juurikaan neuvontaa, saati kielenoppimissuunnitelmaa. Oppijoiden tavoin myös opettajat kokivat haasteeksi sopivan opetusmateriaalin löytämisen, etenkin korkeakoulutetuille ja kielitaitotasoltaan jo edistyneille oppijoille. Verkkosivustolle opettajat toivoivat muun muassa materiaalipankkia.

Myös opettajat tunnistivat ongelmaksi sen, että oppijoilla on arjessa liian vähän kielenkäyttömahdollisuuksia. Opettajat nimesivät ongelmaksi myös resurssipulan oman opetuksen kehittämiseen. 

Konkreettista apua opettajalle verkkosivusto tarjoaa muun muassa tuottamalla neuvontamateriaalia sekä oppijoille että opettajien käyttöön ja eteenpäin välitettäväksi. Tarjolla on esimerkiksi kieli-HOPS, jonka avulla voi ottaa puheeksi kielenoppimisen ja sen suunnitelmallisuuden. 

Eri tarkoituksiin ja eri kielitaitotasoille sopivien opetusmateriaalien löytäminen helpottuu jatkossa Kielibuustin opetusmateriaalipankin avulla, ja vinkkejä luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaan kielenoppimiseen Kielibuusti tarjoaa muun muassa jatkokehittämällä kielenoppimisvinkkejä jakavaa Instagram-tiliä oppijoille ja vinkit kokoavaa ”keittokirjaa” opettajille. 

Opettajien kokemaan resurssipulaan Kielibuusti tarjoaa helpotusta edistämällä opettajien keskinäistä verkostoitumista. Sivustolla listataan opettajille verkostoitumisen mahdollisuuksia ja esitellään esimerkkitapauksia toteutuneista yhteistyökuvioista ja malleista.

Työkaluja opinto- ja uraohjaajille

Kyselyyn vastanneet ura- ja opinto-ohjaajat pitivät tärkeimpänä tavoitteena sitä, että opiskelijat saisivat työelämää varten riittävän kielitaidon. Heidän mielestään oli kiinnitettävä huomiota siihen, että ilman suomen/ruotsin taitoa työllistyminen tiettyyn ammattiin/tehtävään tai uralla eteneminen voi olla vaikeaa. 

Haasteeksi he kokivat erityisesti sen, että kv-osaajien on vaikea saavuttaa riittävän hyvää kielitaitoa korkeakoulututkintoa vaativiin työtehtäviin ja että työnantajat eivät rekrytoi ei-äidinkielisiä työnhakijoita. Moni mainitsi ohjattavien olevan harmissaan siitä havainnosta, että työelämässä ei pärjääkään ilman suomen/ruotsin taitoa, vaikka opiskelu Suomessa onnistuukin kokonaan englanniksi.

Verkkosivustolle toivottiin tietoa eri ammatteihin ja työtehtäviin tarvittavasta kielitaidosta, vinkkejä arjen kielenoppimiseen ja kokemustarinoita, joiden avulla voi saada tietoa muiden kielenoppimiskeinoista. Lisäksi toivottiin listausta matalan kynnyksen kielikursseista sekä etenkin muusta toiminnasta, kuten esimerkiksi kielikahviloista.

Kielibuustin tähän asti kenties tärkein anti ohjaajille on Kieli-HOPS, joka toimii paitsi opettajien ja oppijoiden, myös aivan erityisesti ohjaajien työkaluna. Sen avulla ohjaaja voi ottaa kielenoppimisen puheeksi ohjattavansa kanssa. Myös verkkosivustolle suunnitteilla olevat inspiraatiovideot oppijoiden poluista riittävän kielitaidon saavuttamiseksi tulevat selvästi tarpeeseen myös ohjaajien käyttöön, niin myös esimerkit ei-kurssimuotoisista kielen oppimisen tavoista ja paikoista.

Kielitietoisuutta ja vinkkejä työyhteisöille

Kyselyyn vastanneet työyhteisöjen edustajat olivat periaatteessa kiinnostuneita siitä, miten kielenoppijaa työpaikalla voitaisiin tukea, mutta kielistrategioita työyhteisöillä ei kuitenkaan juurikaan ollut, vaan kielenoppiminen nähtiin kv-osaajan omana asiana. Ongelmaksi nähtiin esimerkiksi se, että heikommalla kielitaidolla työllistyneet tarvitsivat paljon kollegan apua.

Verkkosivustolta toivottiin muun muassa neuvoja ja vinkkejä kielenoppimisen järjestämiseen, työympäristön kielitietoisuuden edistämiseen ja sopivien kurssien löytämiseen oppijoille. Myös konkreettisia sanastoja eri työtehtäviin toivottiin.

Työyhteisöjen tarpeisiin vastaa erityisesti Kielibuustissa luotu kielitietoisen työyhteisön porrasmalli. Sen avulla työyhteisöä voidaan kehittää kielitietoisemmaksi ja luoda yhteisölle kielistrategiaa. Konkreettisia koko yhteisön käyttöön sopivia vinkkejä on myös tarjolla, ja niitä kehitetään lisää. Ajatuksena on tuottaa helppoja työkaluja ja malleja siihen, miten kielenoppija voisi matalalla kynnyksellä käyttää työpaikallaan olemassa olevaa kielitaitoaan, vaikkapa kahvipöytäkeskustelussa. Työnantaja voi hyödyntää myös kurssihaku-toiminnallisuutta löytääkseen sopivia kursseja kv-osaajalleen.

Verkkoportaalin kehittyminen jatkossa

Kielibuusti.fi-sivusto elää ja kehittyy, monenlaista on vielä tulossa. Jotta se voisi vastata mahdollisimman monenlaisiin tarpeisiin ja päivittyä myös jatkossa, tarvitaan eri toimijoilta kuitenkin palautetta, ideoita ja kehitysehdotuksia. Toivomme myös materiaaleja, malleja, tarinoita ja esimerkkejä erilaisista toimista ja toteutuksista, joten meille saa mielihyvin vinkata, mitä kaikkea voisimme sivuillemme liittää tai linkata. Parhaimmillaan Kielibuusti.fi voi toimia alustajana ja levityskanavana monenlaisille teemaan liittyville sisällöille. Kasvatetaan sitä yhdessä niin, että sen tuntevat ja siitä hyötyvät kaikki kv-osaajien kotimaisten kielten oppimisen parissa toimivat!

Kirjoittaja(t)

Kirjoittaja toimii suomen kielen opettajana Aalto-yliopistossa ja työskentelee Kielibuusti-hankkeessa. 
jepa.viinanen(at)aalto.fi. 

Lue lisää blogin toimituskunnasta
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!