Kielibuustin kielivinkit oppijan toimijuutta lisäämässä

Suomenopettajan yhtenä tärkeänä tavoitteena on kielen oppimisen ja harjoittelun lisääminen luokkahuoneen ulkopuolella. Opetuksen tehtävänä on kannustaa ja ohjata kieliympäristön tarjoamien resurssien löytämiseen ja käyttämiseen. Kielibuustin kielivinkit ovat oiva työkalu mahdollistamaan suomen kielen harjoittelemista ja käyttämistä myös vapaa-ajalla.
Ihminen katsomassa puhelintaan, tausta blurrattu. A person looking at their cellphone, blurry background.
Kuva: Luke Porter. Unsplash.

Kielivinkit: siellä missä opiskelijatkin

Kielibuustin kielivinkit löytyvät Instagramista ja uusi vinkki julkaistaan viikoittain. Kielivinkit ovat pieniä kieliharjoituksia, jotka on suunniteltu siten, että oppijan on helppo sovittaa ne kiinnostuksiinsa ja aikatauluihinsa. Vinkeistä on kolme taitotasoversiota: alkeis-, keski- ja edistynyt taso. Kielivinkit sopivat mainiosti itsenäiseen kielenoppimiseen, mutta niitä voi ja kannattaakin hyödyntää myös kurssityöskentelyssä.

Kokeilimme syksyllä 2023 kahdeksaa eri vinkkiä neljän opetusryhmän kanssa: kolmella alkeiskurssilla ja yhdellä keskitason kurssilla. Testasimme yhtä vinkkiä viikossa kolmen viikon ajan. Opiskelijat viettävät aikaa Instagramissa, joten vinkkien käyttö oli heille helppoa ja luontevaa.

Miksi kielivinkit?

Monipuolisuudellaan ja monikanavaisuudellaan kielivinkit herättävät opiskelijoiden kiinnostusta ja tekevät opiskelusta kokonaisvaltaisemman kokemuksen, jossa oppijasta tulee aktiivinen toimija, joka tutkii, opiskelee ja käyttää kieltä omiin tarkoituksiinsa. Kielivinkkeihin uppoutuminen mahdollistaa jopa asiantuntijana toimimisen luokassa tai sen ulkopuolella tapahtuvissa ”each one teach one” -tilanteissa. Innostus ja kiinnostus suomen kieltä kohtaan kasvoi kielivinkkikokeilun edetessä.

Kielivinkit soveltuvat kaikille taitotasoille ja ne taipuvat helposti erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Miten vinkkikokeilu sujui?

Valitsin etukäteen kutakin kurssia varten kolme Kielibuustin kielivinkkiä. Loin nämä vinkkipaketit opiskelijoiden kiinnostuksen ja kurssien teemojen mukaan. Muokkasin joitakin yksittäisiä vinkkejä siten, että niissä olisi erilaisia vaihtoehtoja herättämään oppijoiden uteliaisuutta. Jokaiseen vinkkiin liittyviä tehtäviä käytiin läpi yhdessä: niistä keskusteltiin ja jaettiin uutta tietoa pienryhmissä, minkä jälkeen teimme yhteenvedon.

Kuva kielivinkeistä ryhmiteltynä kursseittain.
Kuva 1 - Kielivinkkien kokeilupaketit. Emese Jäppinen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kokeilun paras anti nousi opiskelijoiden omista oivalluksista vinkkien käytettävyydestä ja hyödyistä itsenäistä ja tulevaa opiskelua ja kielenkäyttötilanteita ajatellen.

Esittelen seuraavaksi opiskelijoiden kokemuksia eri kielivinkkien toimivuudesta.

Katso kielivideo: ”helppo käyttää missä vain”

YouTubesta löytyy monia suomen kielen oppimista tukevia videoita, ja ensimmäinen käyttämämme kielivinkki kehotti tutustumaan yhteen sellaiseen. Tarkka tehtävänanto näkyy kuvassa 2. 

Opiskelijoiden mielestä videot ”on hyvin rakennettu”, ”niitä on helppo seurata ja ymmärtää” sekä ”katsoa missä tahansa”. Opiskelijat kokivat, että tekstitys ja kuvitus tukevat opiskelua ja videot soveltuvat erittäin hyvin niin ääntämisen kuin sanaston ja fraasienkin harjoitteluun. Keskitason opiskelijat kiittivät videoihin sisältyvistä hyvistä harjoituksista ja jakoivat aktiivisesti seuraamiaan kanavia (mm. OpeJori, Napaketku, Gimara, Sinä osaat, KatChats Finnish).

Kuva tehtävänannosta englanniksi.
Kuva 2 – Tehtävänanto opiskelijoille: katso kielivideo. Emese Jäppinen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lue kieliblogi: ”näitä asioita ei löydy oppikirjoista niin kattavasti”

Suomen kielestä on kirjoitettu paljon mielenkiintoisia blogikirjoituksia. Kokeilemamme kielivinkki kehotti lukemaan yhden sellaisen. Tarkka tehtävänanto näkyy kuvassa 3.
Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että blogeissa asiat oli ”hyvin selitetty”, ja ne mahdollistivat mm. tutustumista puhekielen sanastoon. Käyttämällä omia muistiinpanojaan opiskelijat opettivat toisilleen tärkeimpiä löydöksiään blogeista. Asiantuntijana toimiminen ei pelkästään lisännyt motivaatiota, vaan se johti myös ilmiöiden syvempään ymmärrykseen.

Kuva tehtävänannosta englanniksi.
Kuva 3 – Tehtävänanto opiskelijoille: lue kieliblogi. Emese Jäppinen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lue uutisotsikko tai uutisartikkeli: ”tietää jotain ja ymmärtää lisää”

Uutisotsikoiden seuraaminen ja uutisartikkelien lukeminen ovat osa opiskelijoiden arkea. Valitsemani kielivinkki kannusti tekemään sitä rohkeasti suomeksi jopa kielenopiskelun alkutaipaleella.

Alkeiskurssilaiset ilahtuivat siitä, kuinka paljon he ymmärsivät uutisotsikoista orastavalla kielitaidollaan: tapahtumapaikat (Vantaalla, Lahdessa), tekijät ja verbit (7-vuotias poika, Helsingin kaupunki, ostaa), ajanilmaukset (torstaina kello 14) sekä lainasanat (inflaatio, debatti, budjetti). Monilla oli jo tapana lukea kansainvälisiä uutisia englanniksi tai omalla kielellään ja käyttää niitä sanaston harjoitteluun suomeksi. He pitivät kuitenkin omaa elämäänsä läheltä koskettavien paikallisuutisten ymmärtämistä tärkeimpänä. Sitä tietoa he tarvitsevat, ja sitä on vaikeampaa muulla kielellä saada. Keskitason opiskelijoiden mukaan uutisten monikanavaisuus palvelee ja tehostaa kielen oppimista: samoja uutisia voi kuunnella, katsoa ja kuunnella sekä pelkästään lukea. Tuttu teema lisää ymmärrystä, ja toistojen kautta sanaston muistaminen helpottuu.

Kuuntele suomenkielinen laulu: ”se pyörii mun päässä koko ajan, en saa pois sieltä…"

Seuraava kielivinkki, suomenkielisen laulun kuunteleminen, monipuolisti kurssilla käytettyjä kielenoppimistapoja. Musiikin kuuntelu on myös luonteva osa opiskelijoiden arkea. Tarkka alkeiskurssin tehtävänanto näkyy kuvassa 4.

Lauluvinkin ihanimpana antina opiskelijat pitivät melodian soimista päässä yhdessä sanojen, fraasien, puhekielisen ilmaisujen ja kielen rakenteiden kanssa. Biisien kuuntelu ja mukana laulaminen paransivat ääntämistä, auttoivat kertaamaan sisältöjä ja opettivat kulttuuriasioita. Alkeiskurssilla taas huomattiin, että jo vähäiselläkin kielitaidolla voi tunnistaa lauluista maita tai ruokia ja nauttia siitä, että tietää, milloin ne laulussa vaihtuvat. Laulun tahdissa pysyminen ja pääasioiden ymmärtäminen tarjosivat opiskelijoille onnistumisen kokemuksia.
 

Kuva tehtävänannosta englanniksi
Kuva 4 – Tehtävänanto opiskelijoille: kuuntele laulu. Emese Jäppinen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kerää adjektiiveja, kirjoita ostoslista, harjoittele lempiasioita: ”minä etsin sanaa minun tarkoitusta varten”

Uusia adjektiivien keräämistapoja tarjoava kielivinkki sekä ostoslistojen kirjoittaminen ja omiin lempiasioihin liittyvän sanaston kokoaminen sopivat hyvin yhteen kurssin teemojen kanssa.

Sanaston kerääminen omaan käyttöön korosti oppijan toimijuutta entisestään. Opiskelijat saivat etsiä ja harjoitella itselleen tärkeitä sanoja omiin kielenkäyttötilanteisiinsa. Adjektiiveja piti kerätä itselleen merkityksellisestä paikasta sekä asiasta tai esineestä, tai vaikkapa lemmikistä. Otaniemi sai adjektiivit ”rauhallinen, monipuolinen ja ympäristöystävällinen”, pikaratikka tuntui olevan ”pitkä, nopea ja käärmemäinen”, omaa kissaa parhaiten kuvaavia sanoja olivat ”valkoinen, ystävällinen, pörröinen ja söpö”. Uusi tapa harjoitella adjektiiveja valloitti opiskelijat, joiden mielestä niiden muistaminen helpottui ratkaisevasti käytetyn vinkin avulla. Vinkki lisäsi myös opiskelijoiden kielitietoisuutta ja tehosti heidän ymmärrystään adjektiiveista (”paljon nen-sanoja”) ja niiden muodostamisesta erilaisten johtimien avulla.

Omakohtaisen sanaston käyttäminen ja toistojen paljous edesauttoivat oppimista myös ostoslistavinkissä. Käytännön hyöty koettiin suureksi ja aikaa säästäväksi: tuotteiden löytäminen kaupassa helpottui, sillä listan ja hyllyn tuotteet olivat samalla kielellä. Kahdella kielellä kirjoitetut listat taas mahdollistivat kielten vertailua ja muistuttivat kielten välisistä eroista ja suomen partitiivin oikeasta käytöstä.

Lempiasiavinkissä (mm. urheilu, eläin, kurssi, väri, paikka) opiskelijat korostivat tunteiden merkitystä sanaston oppimisessa. Itselle rakkaasta asiasta puhutaan mielellään, oma intressi vauhdittaa oppimista, kun esimerkiksi ”lentopallon” omistajuus muuttuu opettajan opettamasta sanasta omaan lempiurheiluun, ja samalla löytyy uusi kytkös ja konteksti sen käyttämiselle.

Selitä ja opeta: ”pitää ymmärtää, jotta voi selittää”

Osa opiskelijoista kertoi itsearvioinneissa keskustelevansa suomen kielestä niin natiivien kuin sitä opiskelevien ystäviensä kanssa. Vinkin avulla suomen kielen ilmiöitä (mm. vokaaliharmoniaa, partitiivia, verbityyppejä ja -taivutuksia sekä erilaisia sijamuotoja) selitettiin ja opetettiin mitä monipuolisemmalle ja -kansallisemmalle kuulijajoukolle niin kasvokkain kuin myös videon tai chatin välityksellä. Selitystuokion suunnittelu mahdollisti ilmiöiden kertaamista ja syvempää ymmärrystä ja näin ollen valmisti opiskelijoita asiantuntijan roolissa toimimiseen. Avainasiaksi nousi myös vertailu omaan kieleen löytämällä niin samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksiakin. Onnistumisen kokemukset, vastaanottajien innostus, ihmettely ja kehut tekivät vinkistä vielä arvokkaamman.

Vinkkien elämä kurssin jälkeen

Vinkit tarjosivat monenlaisia resursseja ja työkaluja itsenäiseen harjoitteluun sekä kielen käyttämiseen ympäristössämme. Kurssipalautteissa korostui opiskelijoiden kiitollisuus vinkkien avaamista uusista mahdollisuuksista oppia kieltä. Kurssilla, jolla lempiasiavinkkejä kokeilimme, myös avoimet koevastaukset sisälsivät lempiasioista kertomista, ja vieläpä oikein! Moni opiskelija kertoi jatkavansa kokeiltujen vinkkien parissa (esimerkiksi  keräämällä lisää adjektiiveja), seuraavansa vinkkien Instagram-tiliä aktiivisesti tai luovansa omia kielivinkkejään. Vinkit olivat syksyn menestystarina, ja ne uudistivat suomen opiskelua parhaalla mahdollisella tavalla: itse tutkimalla, löytämällä ja oivaltamalla sekä siitä nauttimalla.
 

Kirjoittaja(t)

Emese Jäppinen on suomen kielen yliopisto-opettaja Aalto-yliopistossa. Hän työskentelee myös Kielibuusti-hankkeessa.

Lue lisää blogin toimituskunnasta ja käyttöehdoista
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!