Arbetspraktik är också språkpraktik

Yrkesspråk utvecklas bäst i arbetslivets kommunikationssituationer. Det skulle vara viktigt för studenter i engelskspråkiga utbildningsprogram att få göra sina praktikperioder i svenskspråkiga miljöer ifall man vill att de lär sig sitt yrke även på svenska och därmed kan få arbete på svenskspråkiga orter i Finland. Även studerande i svenskspråkiga program behöver språkstöd under praktiken om de ännu håller på att lära sig svenska. Språkmedveten praktikpraxis stöder alla studerande oberoende av nivån på språkkunskaperna.
People gathered around a table and discussing.
Foto: Kalle Kataila. Alla rättigheter förbehållna.

Varför språkmedveten praktik?

  • Yrkesspråket lär man sig bäst i arbetet och inte bara på språkkurser. Yrkeslärarna och praktikhandledarna vet vilka ord och uttryck är de vanligaste (och svåraste) i branschen och känner till yrkesslang, typiska fraser och etablerad kommunikationspraxis. 
  • Det är viktigt att lära sig svenskt yrkesspråk om man vill få arbete på svenskspråkiga orter i Finland. 
  • Ingen lär sig språk av sig själv utan det behövs stöd från praktikhandledaren och språkläraren. För att behärska yrkesspråket behöver studerande få börja lära sig det redan i början av språkstudierna och under de första praktikperioderna, inte först på B1-nivån.
  • Språkstödd praktik skapar jämlikhet. Vi måste erbjuda studerande i engelskspråkiga utbildningsprogram möjligheten att lära sig sin branschs yrkessvenska för att de ska kunna ha en chans att få arbete i Svenskfinland och bygga en karriär.
  • Språkstödd praktik hjälper också dem som redan kan svenska i att lära sig yrkesspråk. Dessutom ger språkstödd praktik verktyg för dem som har utmärkta kunskaper i svenska att utveckla sina förmågor att handleda språkmedvetet. Förmågan att handleda språkmedvetet är en viktig yrkeskunskap.
     

Språkmedveten praktik är samarbete

Språkmedveten praktik förverkligas genom samarbete. Det är viktigt att yrkeslärarna, praktikhandledarna och svensklärarna tillsammans planerar praktikpraxisen så att de bäst stöder studerandena, högskolan och praktikplatsen.

Till språkmedveten praktik hör att språkläraren undervisar i språkets grunder men att yrkesläraren och praktikhandledaren undervisar i yrkesspråket. Det vore bra om studerande kunde lära sig sin branschs vokabulär och etablerat språkbruk redan i början av språkinlärningen. 

I språkmedveten praktik eller i språk- och arbetspraktik fastställer man förutom innehållsmässiga mål även språkmässiga mål på basis av studerandens startnivå. Studerande på A1-A2-nivån gör sin praktik i mån av möjlighet i par för att de får ändamålsenligt stöd i kommunikationssituationerna och för att de inte ska bli utanför. I en språkmedveten praktik finns det en målsättning även för praktikanter med utmärkta kunskaper och praktikanter med svenska som modersmål (C1-C2). Målen för dessa hänger ihop med att självständigt kunna vara språkstöd i arbetsplatsens kommunikationssituationer för någon som ännu lär sig samt kan anpassa sitt språk för de behov som praktikanter på A1-B2-nivån har. 

MÅLSÄTTNING FÖR SPRÅKKUNSKAPER

I språkmedveten praktik ingår språkavtal

Den studerande ingår också ett språkavtal med sina lärare och handledare. I avtalet definieras den studerandes språkmålsättning under praktiken. Målsättningen baserar sig på den studerandes språkkunskaper och kommunikationssituationerna som förekommer på arbetsplatsen. När målsättningen baserar sig på den studerandes startnivå känns den inte oöverkomlig och den studerande tappar inte modet. Lämpliga mål stöder utvecklingen av yrkesspråk. Målen konkretiserar också den studerandes språkkunskaper för både handledaren och kollegerna på arbetsplatsen och ger en bild av hurdana språkkunskaper de kan kräva och hurdana saker behövs det ännu stöd i.

Språkavtalet är ett behändigt verktyg för studerande vars språkkunskaper ännu håller på att utvecklas och som känner sig nervösa inför en svenskspråkig arbetspraktik. I praktiken betyder språkavtalet alltså en diskussion som förs innan arbetspraktiken där man tillsammans kommer överens om arbetspraktikens språkmålsättning. Meningen är att den studerande och handledaren tillsammans funderar på situationer där man kan utveckla sina språkkunskaper. Den studerande ska upprätta individuella mål för praktikplatsen i fråga. Meningen är att lära sig använda sina språkkunskaper i olika kommunikationssituationer på arbetsplatsen. Se den finskspråkiga videon om språkavtal från Tokasa-projektet. 

På denna sida hittar du stöd för hur du kan diskutera med studerande om språkmålsättningar och hur man gör ett språkavtal.

Stödmaterial för språkavtal

Anteckningsmetoden är ett effektivt verktyg för språkinlärning på jobbet

Anteckningsmetoden stöder språkinlärning på jobbet

Anteckningsmetoden aktiverar den som lär sig svenska att observera sin omgivning.

Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Se också

Hur handleder jag språkmedvetet

Språkmedveten undervisning kräver tätt samarbete mellan ämnesläraren, språkläraren och praktikhandledaren.

A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Vad är yrkesspråk

Det går inte att lära sig yrkesspråk självständigt i arbetet, utan språkinlärningen kräver satsningar av praktikplatsen och kollegerna.

Two persons are working at the table and writing post-it-notes.

Hurdana språkkunskaper behövs på praktikplatsen

Det behövs olika sorters språkkunskaper på olika arbetsplatser. Det vore viktigt att praktikplatserna på förhand funderar på hurdana språkkunskaper olika uppgifter kräver.

Kuvituskuva

Språkuppgifter under praktiken

Här hittar du tips på bra uppgifter speciellt för nivån B1-B2.

Kuvituskuva

©2023 Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi, Hanna Aho, Metropolia AMK

Työ- ja kieliharjoittelu -materiaali, vastuulliset kirjoittajat Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi ja Hanna Aho. Lisensoitu CC-BY Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!