Kuinka kerrot tilastoista? Tilastojen referointi

Miten tilastoja referoidaan? Miten kerrot tilastotietojen muuttumisesta? Miten viittaat tilastoon?
Henkilö käyttää kannettavaa tietokonetta. Pöydällä opiskelutarvikkeita, henkilö
Kuva: Rainer Paananen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tilastosta tekstiksi

Tässä tehtäväpaketissa harjoitellaan referointia mallin avulla.

Seuraa materiaalia ja tehtäviä vaihe vaiheelta ja vertaa omia tuotoksiasi mallivastauksiin. 

Harjoituksen sisältö:

 • Tilastoon tutustuminen
 • Etsi tilastosta kolme tärkeää asiaa
 • Etsi tilaston tärkein asia
 • Erilaisia ilmauksia referoinnin avuksi
 • Referoinnin keinoja ja lähdeviitteiden merkitseminen
 • Lisää tekstiin omia ajatuksia

Vaihe 1: Tilastoon tutustuminen. Silmäile, tutustu, lue, tee muistiinpanot.

Avaa Tilastokeskuksen tilasto yleisistä kirjastoista seuraavasta linkistä: Yleiset kirjastot.

Vaihe 2: Etsi tilastosta kolme mielestäsi tärkeää asiaa

Voit esimerkiksi miettiä, millä tavalla luvut ovat muuttuneet vuosien välillä.

Onko jokin luku lisääntynyt tai vähentynyt?

Esimerkiksi:

•X:n määrä on lisääntynyt...
•X:n määrä on vähentynyt...

Onko jokin luku kasvussa tai laskussa verrattuna aiempiin vuosiin?

Esimerkiksi:

•X:n määrä on kasvussa...
•X:n määrä on laskussa...

Onko jossain luvussa suurta muutosta jompaankumpaan suuntaan?

Esimerkiksi:

•X:n määrä on laskenut huomattavasti...
•X:n määrä on kasvanut huomattavasti...

Vaihe 3: Erilaisia ilmauksia referoinnin avuksi

Jotta voit referoida tilaston, on hyvä tietää verbejä ja muita ilmauksia, joita voit käyttää referoinnissa.

Verbejä referoinnin avuksi

Neutraaleja verbejä, joita voit käyttää, kun referoit tilastoa:​

 • todeta, mainita, luetella, kuvata, käsitellä, verrata, näkyä, ilmetä

  Esimerkiksi:​

 • Tilastossa todetaan/mainitaan, että...​

 • Tilastossa luetellaan...​

 • Tilasto kuvaa, kuinka...​

 • Tilasto käsittelee...​

 • Tilastossa vertaillaan...​

 • Tilastosta näkyy/ilmenee, että...

Verbejä, joita voit käyttää, kun jonkin asian määrä vähenee:

 • vähentyä, vähetä, laskea, olla laskussa, supistua, kutista

Verbejä, joita voit käyttää, kun jonkin asian määrä lisääntyy:​

 • lisääntyä, kasvaa, olla kasvussa, suurentua, nousta, kohota

Verbejä, joita voit käyttää, kun jonkin asian lasku tai nousu on hidastunut, pysähtynyt tai pysynyt paikoillaan:

 • tasaantua, tasoittua, hidastua, pysähtyä, pysyä/säilyä ennallaan, pysyä samana

Vertailevia ilmauksia referoinnin avuksi

Ilmauksia, joita voit käyttää, kun vertailet asioita toisiinsa:

 • kun verrataan vuosia x ja y...
 • verrattuna vuoteen x...
 • puolestaan
 • kuitenkin
 • toisaalta
 • (kun) taas
 • (kun) sen sijaan
 • (kun) sitä vastoin

Vuosilukuilmauksia

Ilmauksia, joita voit käyttää, kun tarkastelet vuosien välillä tapahtuneita muutoksia:

 • vuodesta 2010 [kaksituhattakymmenen] vuoteen 2020 [kaksituhattakaksikymmentä]
 • verrattuna vuoteen 2000 [kaksituhatta]
 • vuosien 2010 [kaksituhattakymmenen] ja 2020 [kaksituhattakaksikymmentä] välillä
 • vuodesta 2000 [kaksituhatta] lähtien
 • kun verrataan vuosia 2020 [kaksituhattakaksikymmentä] ja 2022 [kaksituhattakaksikymmentäkaksi]

Vaihe 4: Käytä referoinnin keinoja ja merkitse lähdeviitteet

Kun referoit tilastoa, käytä tekstissäsi vähintään kahta referoinnin keinoa, esimerkiksi kirjoittajan mukaan -rakenne, että-lause, tiivistetty kuvaus. ​Merkitse myös lähdeviitteet.
 

 • Tilastokeskuksen (2023) mukaan...​

 • Tilastokeskuksen (2023) Yleiset kirjastot -tilastosta näkyy, että...​

 • Kirjastojen määrä on vähentynyt Suomessa vuodesta 1990 vuoteen 2022 (Tilastokeskus 2023).​

 • Kirjastojen määrän lasku on kuitenkin hidastunut, kun verrataan vuosia 2020 ja 2022. Lainojen määrä on puolestaan noussut vuoden 2020 yhteensä 70,4 miljoonasta lainasta kaikkiaan 80,4 miljoonaan lainaan vuonna 2022. (Tilastokeskus 2023.) 

Vaihe 5: Lisää tekstiin omia huomioita, pohdintoja ja mielipiteitä

Voit tuoda omia pohdintojasi ja mielipiteitäsi tekstiin mukaan esimerkiksi seuraavien ilmaisujen avulla:​

 • Itse koen, että / Itse näen, että​

 • Mielestäni / Olen sitä mieltä, että​

 • Oman kokemukseni mukaan / Oma näkemykseni on, että​

 • Uskon, että / Luulen, että / Saattaa olla, että​

 • Olen huomannut, että​

 • Pidän tärkeänä/hyvänä/huolestuttavana sitä, että

Muokkaa tekstiä tarpeen mukaan

Kun lisäät tekstiin omia pohdintojasi, voit joutua muokkaamaan aiemmin kirjoittamaasi referaattia.​ Voit esimerkiksi muuttaa asioiden esittämisjärjestystä ja muokata virkkeitä, jos tarpeen.​ Voit tehdä tekstiin myös kappalejaon.​ Huomaa, että kun muokkaat referoimaasi tekstiä, voit joutua muokkaamaan myös lähdemerkintöjä. 

©2024 Johanna Kamke

Kuinka kerrot tilastoista? Tilastojen referointi, tammikuu 2024, jonka tekijä on Johanna Kamke, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa Kielibuusti.fi. Valokuvien osalta kaikki oikeudet pidätetään. 

 • Julkaistu
 • Päivitetty:
Jaa
URL copied!